วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนธัญวิทย์รับมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปี 2557

  วันที่ 4 มิ.ย.58


   นายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการ กช. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม   การศึกษาเอกชน (สช.)มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน(คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่   60.00 69.99) ให้กับผู้บริหารโรงเรียนธัญวิทย์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู     เกียรติให้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน     (O-NET)ตามเกณฑ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/